Sunday, October 7, 2007

जंगल


हिरव्या
हिरव्या

जंगलात

फ़ोफ़ावू
लागलय
बान्डगुळासारखे

एक जंगल
सिमेंट
कोंक्रीटचे

No comments: