Thursday, October 11, 2007

एक हायकू मुग्धासाठी...


झोपाळ्यावर

झुलण्याचे


ते

दिवस

आठवतात का तुला


झोपाळ्यावाचून झुलतांना......

No comments: