Monday, June 2, 2008

२} रेखाटण

आठ्वते का तुला
एके दीवशी माझ्या टेबलाशी बसून
सिगारेट च्या डब्यावर
तू एक चित्र रेखाटले होते
लहानश्या झुडुपाचे

येवून पाहा
त्या झुडुपावर एक फ़ूल उगवले आहे

No comments: